Bigoz
Image default
Financieel

De opleiding tot bewindvoerder

Een bewindvoerder is iemand die voor een ander beslissingen maakt over geld en goederen. De bewindvoerder maakt een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het zogenoemde bewind vallen. Bewindvoerders worden ingesteld om mensen te beschermen die niet meer goed beslissingen voor zichzelf kunnen maken. Hier lees je alles over de opleiding bewindvoerder.

Een bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die wordt aangesteld als bewaarder van de eigendommen, financiën, algemene activa of bedrijfsactiviteiten van een persoon of entiteit. Bewindvoerders kunnen worden aangesteld door rechtbanken, regelgevende overheidsinstanties of particuliere entiteiten. Ze trachten activa te realiseren en veilig te stellen en beheren zaken om schulden te betalen. In het geval van ondernemingen streven ze ernaar de winst en de waarde van de activa te maximaliseren, en ofwel de activiteiten te beëindigen ofwel het bedrijf geheel of gedeeltelijk te verkopen. Wanneer een bewindvoerder wordt aangesteld, wordt van een onderneming gezegd dat zij “onder curatele” staat.

De verantwoordelijkheden van een bewindvoerder

Een bewindvoerder stelt crediteuren op de hoogte van de curatele terwijl hij de financiën en activiteiten van het bedrijf doorlicht om inefficiënties op te sporen. Als liquidatie de voorkeursoptie of enige optie is, verkoopt de bewindvoerder de activa die door elk contract worden gedekt. De curator ziet toe op de verdeling van de opbrengst van de liquidatie na aftrek van de honoraria en kosten van de curatele. De verdeling van de activa geschiedt op basis van prioriteit. Niet-gewaarborgde schuldeisers krijgen betaald als er middelen overblijven na betaling van de gewaarborgde schuldeisers en andere schuldeisers met een hogere prioriteit.

Als herstructurering mogelijk is, onderhandelt de curator met de schuldeisers over de voorwaarden en stelt hij een afbetalingsplan op. De curator kan ook een nieuw management aanstellen om het bedrijf efficiënter en winstgevender te leiden. De curator houdt nauwlettend toezicht op de administratie en dient maandelijks een voortgangs- en statusrapport in bij het bedrijf, de schuldeisers en de rechtbank. De rol van de raad van bestuur wordt opgeschort totdat het bedrijf uit de curatele is.

De opleiding bewindvoerder

Om bewindvoerder te worden, dien je eerst de opleiding te voltooien. Er zijn een aantal regels die gelden om uberhaupt bewindvoerder te worden. Dit zijn de eisen:

Je mag niet:

  • direct behandelend hulpverlener zijn;

  • behoren tot de leiding van de instelling waar de betrokkene verzorgd wordt;

  • zelf onder bewind of curatele staan.

Als je aan deze eisen voldoet, dan mag je bewindvoerder worden. Als bewindvoerder dien je te beschikken over de juiste financiële en juridische kennis. Dit leer je in de opleiding bewindvoerder:

  • contact onderhouden met de rechthebbende;

  • besluit tot verkoop van activa;

  • het aanvragen van bewind;

  • inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen in kaart brengen;

  • belastingaangifte, kwijtscheldingen, bijstand en toeslagen aanvragen.

 

https://financielezorg.hoffelijk.nl/
Bigoz.nl