Bigoz
Image default
Financieel

Wat is Wft?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de gehele financiële sector in Nederland. De Wft bevat een groot aantal regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in Uitgevende Instellingen (het Besluit), dat is gebaseerd op voornoemde wet, is eveneens op 1 januari 2007 in werking getreden.

De Transparantierichtlijn stelt eisen ten aanzien met betrekking tot de informatie over uitgevende instellingen waarvan de aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten.

Meer weten over wat is Wft? Lees er hier alles over. 

Voor de duidelijkheid zal hierna worden verwezen naar de Wft waar de regels voor het melden van stemrechten, aandelenkapitaal, zeggenschap en aandelenkapitaalbelang in uitgevende instellingen van de Wft aan de orde zijn. Met betrekking tot het Besluit melding

belangrijke deelnemingen en kapitaalbelangen in uitgevende instellingen, zal hierna kortheidshalve worden verwezen naar het “Besluit”. De overige artikelen van de Wet op het financieel toezicht zullen worden aangeduid als “artikel … van de Wet op het financieel toezicht”. 

Het doel van de Wft is het vergroten van de transparantie van zeggenschap en kapitaalbelangen in uitgevende instellingen en het vereenvoudigen van de meldingsprocedure voor de meldingsplichtigen. 

Op welke bedrijven is de Wft van toepassing?

De meldingsplicht heeft betrekking op:

– naamloze vennootschappen,

– die zijn opgericht naar Nederlands recht, en

– waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

of op

– rechtspersonen

– die zijn opgericht naar het recht van een staat die geen lidstaat is, en

– waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Met betrekking tot kennisgevingen door bestuurders en commissarissen van een eigen uitgevende instelling wordt onder een uitgevende instelling verstaan:

– een naamloze vennootschap,

– die is opgericht naar Nederlands recht, en

– waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

Het is de verantwoordelijkheid van de meldingsplichtige om te onderzoeken of “toegelaten tot handel op een gereglementeerde markt” van toepassing is (dat wil zeggen: genoteerd is op een gereglementeerde markt). Voor de volledigheid merken wij volledigheidshalve op dat de handel in aandelen op de zogenaamde niet-beursgenoteerde effectenmarkt niet onder deze wettelijke bepalingen valt, omdat een vennootschap in die gevallen geen Noteringsovereenkomst heeft gesloten met de markthouder van een gereglementeerde markt.

Wil je graag aan de slag in de financiële sector maar weet je niet hoe je aan een Wft-diploma komt? Lees hier alles over het beginnen van een Wft-opleiding. 

http://financieel.hoffelijk.nl
Bigoz.nl